DELAVCEM IN PODJETJEM

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

UČNA DOBA IN IZVENKURIKULARNO PRIPRAVNIŠTVO

Pripravništva, ki jih predvideva deželna zakonodaja

 

“IZVENKURIKULARNA” PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževalna in usmeritvena pripravništva, pripravništva za delovno uvajanje, za ponovno vključevanje v delo in poletna pripravništva.

“Izvenkurikularna” pripravništva so ukrepi aktivne delovne politike, ki imajo namen olajšati poklicne izbire mladih in jih spremljati na prehodu od učne poti k delu oziroma olajšati delovno uvajanje in ponovno vključevanje brezposelnih oseb.

Ta pripravništva so različna od “kurikularnih” pripravništev, ki so vključena v formalni proces pouka, kakršen se odvija v okviru univerzitetnih študijskih programov, šolskih  ustanov ali središč za poklicno usposabljanje, ki deluje na osnovi sporazuma z deželo. “Kuricularna” pripravništva niso vključena v deželne norme, ki jih navajamo.

Deželne norme, ki vsebujejo “Smernice za pripravništva” in so bile sprejete na  Stalni konferenci za odnose med državo, deželami in avtonomnimi pokrajinami, predvidevajo dve osnovni obliki pripravništva:

Izobraževalno in usmeritveno pripravništvo

da bi olajšali poklicne izbire tistim, ki so pred ne več kot 12 meseci prejeli študijski naslov (diplomo višje srednje šole druge stopnje, ITS ali IFTS, poklicno kvalifikacijo, univerzitetno diplomo, magisterij, specializacijo ali doktorat);

Pripravništva za delovno uvajanje in za ponovno vključevanje v delo

da bi olajšali delovno uvajanje in za ponovno vključevanje v delo osebam, ki niso zaposlene (brezposelnim, nezaposlenim, tudi v mobilnosti, delavcem na izrednem ali izjemnem bolniškem dopustu);

Poletno pripravništvo

je namenjeno dijakom višjih srednjih šol druge stopnje, dijakom šol za poklicno usposabljanje in univerzitetnim študentom in se lahko odvija v poletnem obdobju, ko so didaktične dejavnosti prekinjene.

V Italiji so tri vrste pripravništva:

PRIPRANIŠTVO ZA POKLICNO KVALIFIKACIJO IN POKLICNO DIPLOMO
Da bi mladim osebam med 15. in 25. letom starosti, ki so dobile zaposlitev s pripravniško pogodbo, omogočili pridobitev poklicne kvalifikacije ali poklicne diplome ob delovni izkušnji.

ZA KAJ GRE
Pripravniška pogodba ima kot cilj usposabljanje in zaposlitev mladih.
Pripravništvo za poklicno kvalifikacijo in poklicno diplomo (pripravništvo 1. stopnje) je namenjeno mladim od izpolnjenega 15. do izpolnjenega 25. leta starosti in je mogoče za vse sektorje dela.
Mladi, ki dobijo zaposlitev s tako vrsto pogodbe, še naprej obiskujejo šolo, da bi pridobili deželno potrdilo o poklicni kvalifikaciji ali poklicno diplomo, ki ustreza 3. in 4. stopnji EQF.

TRAJANJE
Pogodba traja od najmanj šest mesecev do največ štiri leta, če se mlada oseba izobražuje, da bi pridobila poklicno diplomo.
Deželne smernice določajo, da mora biti pripravništvo od drugega leta dalje vključeno v modularno povezavo s poklicnim usposabljanjem IeFP (Istruzione e Formazione Professionale-Poklicno izobraževanje in usposabljanje), zato je frekvenca morebitnega pripravniškega učenca pogojena od usposobljenosti, ki je potrebna za sprejem v tretji ali četrti letnik poklicnega usposabljanja IeFP.
Razporeditev izobraževalnih ur v okviru pogodbenih ur pripravnika 1. stopnje, ki obiskuje drugi, tretji in četrti letnik poklicnega usposabljanja IeFP, je sledeča:

 • Usposabljanje izven podjetja pri  središču za poklicno usposabljanje (CFP): 633 ur (v drugem letniku) / 528 ur (v tretjem in četrtem letniku)
 • Formalno usposabljanje v podjetju: 423 ur (v drugem letniku) / 528 ur (v tretjem in četrtem letniku)
 • Trajanje usposabljanja: 1.056 ur

Celotnemu seštevku ur je treba prišteti še ure dela, ki jih bo moral vajenec opraviti v podjetju, da bo lahko dosegel število po zaposlitveni pogodbi predvidenih ur.

RAZČLENJENOST USPOSABLJANJA
Vajeništvo za pridobitev poklicne kvalifikacije in poklicne diplome vključuje dvojni sistem usposabljanja in dela.
Didaktična organizacija vajeniškega usposabljanja se deli v obdobja zunanjega in notranjega usposabljanja (delno v učilnici, delno v podjetju). Obe vrsti usposabljanja se dopolnjujeta, da bi dosegli rezultate učenja, ki jih predvideva didaktični sistem. Celotno trajanje usposabljanja sestavlja seštevek obdobij notranjega in zunanjega usposabljanja, ki jih predvidevajo odgovarjajoči sistemi.
Delodajalec, ki namerava skleniti vajeniško pogodbo 1. stopnje, podpiše protokol z ustanovo za usposabljanje, pri  kateri je dijak vpisan. Ta pogodba določa trajanje in način, tudi časovni okvir, usposabljanja, za katerega skrbi delodajalec, na osnovi osnutka, ki ga je določil medministrski odlok z dne 12. oktobra 2015 (Priloga 1).

Še pred zaposlitvijo mladega vajenca:

 • je treba upoštevati okvir državnih oblik in deželnih presekov ustanov IeFP, kajti kvalifikacija uvajanja, ki jo želimo pridobiti z zaposlitvijo, se mora nanašati na eno izmed predvidenih državnih oblik za učne smeri IeFP;
 • va verificata la disponibilità territoriale del corrispondente percorso di IeFP, in quanto una quota oraria consistente della formazione dell’apprendista viene svolta presso un centro di formazione professionale;
 • va tenuto conto della disponibilità dell’offerta formativa di IeFP finanziata dalla Regione ed erogata annualmente dall’Associazione temporanea d’impresa Effe.Pi 2020 attraverso i suoi 12 enti di formazione professionale accreditati.

NAČRT ZA INDIVIDUALNO USPOSABLJANJE
Načrt za individualno usposabljanje pripravi ustanova za usposabljanje v sodelovanju z delodajalcem po obrazcu, ki ga predvideva priloga 1a medministrskega odloka z dne 12. oktobra 201,5 in določa vsebino in trajanje usposabljanja. Med drugim vsebuje tudi sledeče elemente:

 • podatke vajenca, delodajalca, mentorja pri usposabljanju in podjetniškega mentorja;
 • kadar je to predvideno, kvalifikacijo, ki naj bi jo oseba pridobila ob koncu usposobitve;
 • stopnjo pogodbene zaposlitvene uvrtsitve pripravnika;
 • trajanje pripravniške pogodbe in delovni urnik;
 • rezultate učenja glede veščin pridobljenih pri notranjem in zunanjem usposabljanju, kriterije in način začetnega, vmesnega in končnega ocenjevanja pridobljenega znanja in, kjer je to predvideno tudi obnašanje ter morebitne ukrepe za porazdelitev, podporo in nadomestno usposabljanje, tudi v primerih odloga ocenjevanja.

NA KOGA SE OBRNITI
V primeru, da sta podjetje ali mladi človek zainteresirana za začetek pripravništva 1. stopnje, lahko stopita v stik z združenjem Associazione temporanea d’impresa Effe.Pi 2020, tako da pišeta na naslov info@effepi.fvg.it zato, da se:

 • preveri razpoložljivost ponudbe usposabljanja za določen poklicni profil;
 • preveri usklajenost morebitne kvalifikacije uvajanja v okviru državnih poklicnih profilov in odgovarjajočih deželnih profilov;
 • sporočijo imena pripravnikov, ki bodo dobili zaposlitev, in se pripravijo individualni načrti za usposabljanje na način, ki ga predvideva kolektivna delovna pogodba.

PRIPRAVNIŠTVO, USMERJENO V POKLIC
To pripravništvo je namenjeno mladim med izpolnjenim 18. in izpolnjenim 29. letom starosti, da bi pridobili poklicno kvalifikacijo preko usposabljanja, ki bi se odvijalo pretežno v  podjetju.

OPIS IN TRAJANJE
Pripravništvo je delovna pogodba za nedoločen čas, ki ima za cilj usposobiti in zaposliti mlade ljudi.
Pripravništvo, usmerjeno v poklic je namenjeno mladim ljudem od izpolnjenega 18. do izpolnjenega 29. leta (ali že od 17. leta starosti, če ima mlada oseba že poklicno kvalifikacijo).
Poklicno kvalifikacijo, ki naj bi si jo pridobili, določata stranki v pogodbi na osnovi tega, kar za odgovarjajoči sektor predvideva primerjava sistemov razvrščanja osebja iz kolektivnih pogodb, ki so jih sklenila najpomembnejša državna sindikalna združenja.
Pripravniška pogodba traja vsaj šest mesecev. Sporazumi med sindikalnimi zvezami in državne kolektivne pogodbe, ki so jih sklenila najpomembnejša državna sindikalna združenja, določajo dolžino pogodbe na osnovi vrste poklicne kvalifikacije, ki naj bi se pridobila s pogodbo, trajanje in način izvajanja usposabljanja za doseganje odgovarjajočih tehnično-poklicnih veščin, ki naj bi se jih doseglo na osnovi pogodbe, ter tudi najmanjše trajanje obdobja pripravništva, ki vsekakor ne sme presegati treh let oziroma petih let za poklicne profile obrtnikov, ki so bili opredeljeni v odgovarjajočih kolektivnih pogodbah.
Delavce, ki so v mobilnosti ali prejemajo dodatek za brezposelne, je mogoče v okviru pripravništva, usmerjenega v poklic zaposliti brez starostne omejitve .

JAVNA PONUDBA USPOSABLJANJA ZA DOSEGANJE OSNOVNIH IN MEDRESORSKIH VEŠČIN
Poklicno usposabljanje, za katero je odgovoren delodajalec, dopolnjuje, v mejah razpoložljivih letnih virov, še javna ponudba usposabljanja, znotraj ali zunaj podjetja, ki ima za namen pridobitev osnovnih in medresorskih veščin, za največ 120 ur v okviru triletja.

Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina poskrbi za načrtovanje in izvedbo javne ponudbe usposabljanja za doseganje osnovnih in medresorskih veščin, ki je namenjena pripravnikom, zaposlenim s pripravniško pogodbo za najmanj 12 mesecev.

Javna ponudba usposabljanja v deželi Furlaniji-Julijski krajini predvideva učne poti za usposabljanje zunaj podjetja, ki so razčlenjene v module po 40 ur in se nanašajo na sledeče vsebine:

 • cupravljanje pogodb in organizacija podjetja;
 • varnost in preprečevanje nezgod;
 • komunikacija in opolnomočenje;
 • tuji jeziki (angleščina, nemščina in slovenščina za italijanske delavce in italijanščina za priseljene delavce);
 • digitalne veščine;
 • samoiniciativnost in smisel za podjetništvo.

Zgornje vsebine so lahko združene glede na predvidene različne veščine, ki jih želita doseči podjetje in pripravnik.

V začetku usposabljanja je predvidena zajamčena faza sprejema z namenom načrtovanja in prirejanja modulov.

Posamezno usposabljanje traja 120 ur, ki jih pripravnik lahko dopolni v prvem pogodbenem letu. Druga možnost je, da se teh 120 ur porazdeli v 40 ur v prvem letu in 80 ur v drugem letu usposabljanja.

Trajanje se lahko zmanjša glede na študijski naslov pripravnika, kakor sledi:

 • 80 ur za pripravnike, ki že imajo diplomo srednje šole druge stopnje ali potrdilo o kvalifikaciji ali diplomo poklicne izobrazbe in usposobljenosti;
 • 40 ur za pripravnike z univerzitetno diplomo prve stopnje ali magisterijem.

Ne glede na doseženi študijski naziv je zmanjšanje učnih ur predvideno tudi za pripravnike, ki so na osnovi predhodnega pripravniškega razmerja že zaključili enega ali več modulov za usposabljanje po štirideset ur; zmanjšanje ur učne poti na štirideset, osemdeset ali sto dvajset ur sovpada s trajanjem že opravljenih modulov.

Za prvo leto pripravništva je predvidenih vsaj štirideset učnih ur, razen v primeru, da je bila predvideno trajanje učne poti že opravljeno v času predhodnih pripravniških delovnih razmerij, zaradi česar se to zahtevo za usposabljanje upošteva kot izpolnjeno.

Na spletnih straneh združenja Associazione Temporanea d’Impresa Apprendisti.fvg 1921 so na razpolago: katalog javne ponudbe za usposabljanje, seznam sedežev za usposabljanje in koledar tečajev.

PRIDOBITEV OSNOVNIH IN MEDRESORSKIH VEŠČIN V PODJETJU
Podjetja, ki ne izkoristijo javne ponudbe za usposabljanje, lahko izvajajo osnovno in medresorsko usposabljanje neposredno, v primeru, da razpolagajo:

 • z ustreznimi prostori za usposabljanje, ki so ločeni od onih, ki jih običajno uporabljajo za proizvodnjo blaga in storitve;
 • s primerno usposobljenimi in veščimi človeškimi viri v zvezi z vsebinami zgoraj omenjenih modulov.

Dokaz za obstoj zahtevanih pogojev je samoizjava, ki jo je treba hraniti med dokumenti v podjetju.

Za omenjeno usposabljanje je odgovorno podjetje; to ohranja razčlenjenost tega usposabljanja, usposabljanje pa ni v breme deželi.

PRIDOBIVANJE POKLICNO TEHNIČNIH IN SPECIALISTIČNIH VEŠČIN V PODJETJU
V zvezi s poklicnim usposabljanjem, ki je povezano s pridobivanjem poklicno tehničnih in specialističnih veščin in ga izvaja podjetje pod lastno odgovornostjo, dežela spodbuja podporne storitve, ki imajo po eni strani namen podjetju olajšati izvedbo izbrane obveznosti usposabljanja in jo poenostaviti,  po drugi pa jamčiti za kvaliteto izvedenega usposabljanja.

INDIVIDUALNI NAČRT USPOSABLJANJA
Individualni načrt usposabljanja določa na osnovi bodoče kvalifikacije dejansko trajanje pripravniške pogodbe, trajanje notranjega in zunanjega usposabljanja in delovni urnik ter kriterije in način ocenjevanja pridobljenega znanja.

Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina spodbuja podporne dejavnosti za podjetja pri vzpostavitvi individualnega načrta usposabljanja.

NA KOGA SE OBRNITI
Podjetja, ki nameravajo izkoristiti javno ponudbo usposabljanja, morajo sporočiti ime pripravnika subjektu, ki izvaja to ponudbo, v roku 30 dni od sklenitve zaposlitvene pogodbe.

Seznam imen v službo sprejetih pripravnikov mora biti sporočen eni izmed ustanov iz skupine Enti aderenti alla Associazione Temporanea d’Impresa Apprendisti.fvg 1921.

PRIPRAVNIŠTVO VISOKEGA USPOSABLJANJA IN RAZISKAVE
Namenjeno je mladim osebam od vključno 18. do 29. leta starosti za pridobivanje univerzitetnega naziva ali višje usposobljenosti, vključno z doktoratom za raziskovalno dejavnost in kot pripravništvo za vpis v poklic zbornične vrste.

OPIS IN TRAJANJE
Pripravništvo je delovna pogodba za nedoločen čas s ciljem usposobitve in zaposlitve mladih ljudi.

Pripravništvo za pridobivanje višje usposobljenosti in raziskovanja je namenjeno mladim osebam od vključno 18. do 29. leta starosti in omogoča:

 • pridobitev sledečih nazivov:
  • triletne univerzitetne diplome
  • magisterija in enovitega magisterija
  • univerzitetne magistrske diplome
  • doktorata
 • naslednje študijske poti:
  • raziskovanje
  • usmerjanje v usposabljanje profilov, ki jih predvidevajo poklicni pravilniki zbornic in kolektivnega pogajanja.

Ta oblika pripravništva torej omogoči podjetjem, da razpolagajo z veščinami na visoki ravni specializacije in nudi mladim osebam možnost, da okrepijo svoje veščine in svojo osebno ponudbo v svetu dela.

Pripravniška pogodba višjega usposabljanja in raziskovanja traja najmanj 6 mesecev, medtem ko je najdaljše trajanje:

 • za pripravniške pogodbe visokega usposabljanja enako kot predpisana dolžina odgovarjajočih učnih poti;
 • za pripravniške pogodbe raziskovalnih dejavnosti določeno v sorazmerju s trajanjem raziskovalnega projekta in ne more biti daljše od treh let, vendar ga je mogoče podaljšati za dobo do enega leta, če nastopijo posebne zahteve, povezane z raziskovalnim projektom;
 • za pripravništvo za vpis v poklic zbornične vrste določeno v razmerju s pridobitvijo potrdila o zaključeni praksi za sprejem k državnemu izpitu.

RAZČLENITEV USPOSABLJANJA
Delodajalec, ki namerava skleniti pripravniško pogodbo višjega usposabljanja in raziskave podpiše protokol z ustanovo, ki izvaja usposabljanje, v katero se je študent vpisal ali z raziskovalno ustanovo, ki določi trajanje in načine izvajanja, tudi časovne, usposabljanja, ki ga plača delodajalec, po razpredelnici, ki jo je določil medministrski odlok z dne 12. oktobra 2015.

Didaktična organiziranost študijskih poti usposabljanja in pripravništva se razporedi v obdobja notranjega in zunanjega usposabljanja. Učne poti so dogovorjene med zavodom za usposabljanje in delodajalcem in izvedene na osnovi protokola. Obdobja notranjega in zunanjega usposabljanja so razporejena tudi glede na poklicne zahteve podjetja in na zahteve usposabljanja ter glede na tehnične in poklicne veščine, povezane s predpisanim znanjem, ki se lahko pridobi v podjetju.

Protokol določa tudi število kreditnih točk, ki jih je mogoče priznati posameznemu študentu za usposabljanje pri delodajalcu, na osnovi števila ur za usposabljanje, ki jih je opravil v podjetju.

INDIVIDUALNI NAČRT ZA USPOSABLJANJE

Z individualnim načrtom za usposabljanje se opredeli na osnovi kvalifikacije, ki naj bi jo dosegli, dejansko trajanje pripravniške pogodbe, trajanje notranjega in zunanjega usposabljanja in urnik dela ter kriterije in načine ocenjevanja pridobljenega znanja.

Individualni načrt za usposabljanje sestavi ustanova za usposabljanje v sodelovanju z delodajalcem po modelu, ki je predviden v prilogi 1a medministrskega odloka z dne 12. oktobra 2015, in določi vsebino in trajanje poti usposabljanja ter vsebuje še sledeče elemente:

 • podatke, ki se nanašajo na pripravnika, na delodajalca, na mentorja za usposabljanje in mentorja podjetja;
 • kjer je predvideno, kvalifikacijo, ki bo dosežena ob koncu študijske poti;
 • stopnjo pogodbene zaposlitvene uvrstitve pripravnika;
 • trajanje pripravniške pogodbe in delovni urnik;
 • rezultate znanja v obliki veščin, nabranih pri notranjem in zunanjem usposabljanju, kriterije in način začetnega, vmesnega in zaključnega ocenjevanja znanja in, kjer je to predvideno, tudi obnašanja ter morebitnih ukrepov za porazdelitev, podporo in nadomestno usposabljanje, tudi v primerih odloga ocenjevanja.

VLOGA DEŽELE

Državna zakonodaja zaupa pravilnik in trajanje pripravništva deželam in avtonomnima pokrajinama Trident in Bocen samo za profile, ki se nanašajo na usposabljanje v sporazumu z najpomembnejšimi teritorialnimi združenji delodajalcev in delavcev v državi, z univerzami, višjimi tehničnimi zavodi in z drugimi ustanovami za usposabljanje ali za raziskovanje, vključno s tistimi, ki so priznane kot državno ali deželno pomembne.

Z namenom, da bi spodbujala in preverila podporno delovanje, ki bi dodalo vrednost pripravniški pogodbi za višjo usposobitev in raziskave, je avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina podpisala z deželnimi univerzami in socialnimi partnerji memorandum o dogovoru, ki ureja način izvajanja izključno za profile povezane s to vrsto usposabljanja.

NA KOGA SE OBRNITI

Za informacije in za sklenitev pripravniške pogodbe višjega usposabljanje in raziskav je treba stopiti v stik z deželnimi univerzami:

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine

SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

Glede na to, da je izvenkurikularno usposabljanje v sklopu delovnih storitev, spadajo pripravništva v okvir storitve poklicnega vajeništva in poklicnega izobraževanja.

V SLOVENIJA

PRIPRAVNIŠTVO (TRAINEESHIP) PRIPRAVNIŠTVO LAHKO OPRAVLJAJO NAVADNO DIPLOMANTI, KI VSTOPAJO NA DELOVNI

trg. Pripravništvo je oblika delovnega razmerja in se sklene s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in delavcem – pripravnikom. Kot je zapisano v Zakonu o delovnih razmerjih, se pripravništvo lahko sklene z osebo, ki prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.

Pripravništvo je obvezno v nekaterih reguliranih poklicih na področju zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, pravnih ved, itd., kjer je pogoj za določeno delovno mesto strokovni izpit, h kateremu lahko pripravnik pristopi po končanem pripravništvu.

– VAJENIŠTVO (APPRENTICESHIP)

Vajeništvo je oblika izobraževanja v srednjem poklicnem

izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ureja ga Zakon o vajeništvu, ki je bil sprejet leta 2017. Vajeništvo zagotavlja posredovanje znanja, spretnosti in poklicnih zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje. V vajeniški obliki izobraževanja se najmanj 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD).

Vajenec je dijak, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA MLADE NA ZRSZ (ON-THE-JOB TRAINING)

Program usposabljanja za mlade je program aktivne politike zaposlovanja, ki jo izvaja Zavod RS za zaposlovanje. S tem programom lahko delodajalec usposobi brezposelno osebo za samostojno opravljanje dela. Program omogoča delodajalcu, da usposobi kandidate za specifično delovno mesto in za to prejeme povračilo stroškov usposabljanja. Zavod RS za zaposlovanje podpiše pogodbo tako z delodajalcem kot z brezposelno osebo. 0

ŠTUDENTSKO DELO (STUDENT WORK)

Študentsko delo je oblika plačanega dela, ki ga začasno ali občasno

opravljajo dijaki in študenti. Namen take oblike dela za mlade je pridobivanje delovnih izkušenj in zaslužek.
Delo se opravlja preko zaposlovalnih agencij, imenovanih študentski servisi. Opravljeno delo se obračuna preko napotnic, ki jih študenti dostavijo v podjetje pred začetkom dela. Študent je plačan po urni postavki.

ERASMUS+ PROGRAM

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers