DELAVCEM IN PODJETJEM

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

ESCO

ESCO je večjezična klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. ESCO je del strategije Evropa 2020.
Klasifikacija ESCO opredeljuje in razvršča spretnosti, kvalifikacij, kompetence in poklice, relevantne za trg dela ter izobraževanje in usposabljanje v EU. Sistematično prikazuje razmerja med različnimi koncepti.
Projekt ESCO je razvil GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji v sodelovanju z deležniki in z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop).

Poklici

Steber poklicev je eden od treh stebrov ESCO in razvršča koncepte poklicev v klasifikaciji ESCO. Za razvrstitev poklicev uporablja hierarhična razmerja med njimi, metapodatke ter vzporejanja z mednarodno standardno klasifikacijo poklicev (ISCO).
Vsak koncept vsebuje prednostni termin ter poljubno število neprednostnih in skritih terminov v vseh jezikih klasifikacije ESCO.
Vsak poklic vsebuje tudi poklicni profil z obrazložitvijo poklica, ki zajema opis, opombo k opisu in opredelitev. Profil poleg tega navaja še znanja, spretnosti in kompetence, ki so po mnenju strokovnjakov terminološko ustrezni za zadevni poklic na evropski ravni.
Vsak poklic ESCO je vzporejen z natančno eno oznako ISCO-08. ISCO-08 se zato lahko uporablja kot hierarhična struktura za steber poklicev ESCO. Oznaka ISCO-08 predstavlja najvišje štiri ravni za steber poklicev. Poklici klasifikacije ESCO so na ravni 5 in nižje.

Spretnosti

Steber spretnosti ESCO določa vrsto spretnosti in razlikuje med i) koncepti spretnosti/kompetenc in ii) koncepti znanja. Ne razlikuje pa med spretnostmi in kompetencami. Vsak od teh konceptov ima en prednostni izraz in poljubno število neprednostnih izrazov v vsakem od 27 jezikov ESCO.
Vsak koncept zajema tudi razlago v obliki opisa. Steber spretnosti ESCO vsebuje 13 485 konceptov, hierarhično strukturiranih v štiri klasifikacijske podkategorije. Vsaka podkategorija se nanaša na različne vrste konceptov znanja in spretnosti/kompetenc:

 • znanje,
 • spretnosti,
 • vedenje in vrednote,
 • jezikovne spretnosti in znanje.

Poleg hierarhije se lahko do podsklopov spretnosti dostopa prek:

 • hierarhije prečnih spretnosti,
 • zbirke jezikov,
 • zbirke digitalnih spretnosti.

Hierarhija spretnosti ESCO se nenehno izboljšuje. Povratne informacije o kakovosti spretnosti in skupin spretnosti nam lahko posredujete prek ESCO kontaktne strani.
Obvestilo o avtorskih pravicah: Hierarhija spretnosti ESCO delno temelji na elementih obstoječe klasifikacije mreže O*Net in kanadskega glosarja spretnosti in znanja. Več informacij je na voljo tukaj.
O*NET OnLine zagotavlja ministrstvo ZDA za delo, zaposlovanje in usposabljanje (USDOL/ETA). Uporaba z dovoljenjem CC BY 4.0 O*NET® je blagovna znamka USDOL/ETA.
Skills and Knowledge Checklist zagotavlja Vlada Kanade. Vlada Kanade trenutno razvija okvire in proizvode za boljše opredeljevanje in opisovanje kompetenc, prvi javno dostopni del teh prizadevanj pa je Skills and Competencies Taxonomy.

Kvalifikacije

Kvalifikacije so formalni rezultat postopka ocenjevanja in vrednotenja, ki se pridobi, kadar pristojni organ določi, da je posameznik dosegel učne izide glede na opredeljene standarde.

Informacije o kvalifikacijah na evropski ravni so zdaj prikazane v Europass, črpajo pa se iz zbirk podatkov o nacionalnih kvalifikacijah, ki odražajo nacionalna ogrodja kvalifikacij, katerih lastnice in upravljavke so države članice EU. Europass ponuja najsodobnejše in najobsežnejše odložišče visokokakovostnih podatkov o kvalifikacijah, nacionalnih ogrodjih kvalifikacij in možnostih učenja v Evropi. Učečim osebam pomaga pri iskanju programov v drugi državi, delodajalcem pa pri razumevanju vrednosti kvalifikacij iz drugih držav članic EU.

Eden od poglavitnih namenov klasifikacije ESCO je vzpostavitev tesnejših povezav med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela, da bi zmanjšali neskladja v spretnostih in podprli boljše delovanje trga dela. Vizija pobude ESCO je zagotoviti skupni referenčni jezik, ki bi lahko podpiral preglednost, prevajanje, primerjavo, opredeljevanje in analizo vsebine kvalifikacij, ter tako pomagati pri določanju, kako so te povezane s spretnostmi in poklici, potrebnimi v posameznih poklicih in sektorjih. ESCO to počne na več načinov.

ESCO podpira opisovanje in razumevanje učnih izidov kvalifikacije

Terminologija trga dela, ki lahko pomaga razumeti, kateri poklici in spretnosti so povezani z določeno kvalifikacijo, omogoča učečim osebam, iskalcem zaposlitve in delodajalcem, da te informacije kar najbolje uporabijo. ESCO izpolnjuje to potrebo z zagotavljanjem sodobnega, z dokazi podprtega in večjezičnega besednjaka spretnosti in poklicev.

ESCO podpira sisteme izobraževanja in usposabljanja pri preusmeritvi na učne izide, ki bolje ustreza potrebam trga dela. Organizacije, ki zagotavljajo podatke o kvalifikacijah, lahko ESCO uporabljajo za dopolnjevanje opisov učnih izidov s terminologijo glede spretnosti, kar zajema koncepte znanja, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo opisu učnih izidov posamezne kvalifikacije. Na tak način lahko izobraževalne institucije učne izide izrazijo tako, da akterji na trgu dela lažje razumejo njihove kvalifikacije, ter privabijo učeče osebe iz matične države in drugod.

ESCO se uporablja tudi za zbiranje in analiziranje podatkov o trendih na področju spretnosti v Evropi ter za izkoriščanje možnosti, ki jih ponujajo tehnike analize velepodatkov. Rezultati projektov zbiranja podatkov o spretnostih so pomembna podpora in vir informacij za institucije za izobraževanje in usposabljanje, saj so jim lahko v pomoč pri oblikovanju učnih načrtov z upoštevanjem porajajočih se potreb po spretnostih.

Evropska komisija je leta 2019 izvedla pilotni projekt z državami članicami, da bi preizkusila samodejno povezovanje učnih izidov kvalifikacij s spretnostmi ESCO v različnih jezikih, ter razvila namensko informacijsko orodje za podporo nacionalnim organom. Projekt je pokazal vrednost uporabe besednjaka spretnosti ESCO z vidika preglednosti kvalifikacij in boljše kakovosti podatkov o individualnih učnih izidih.

ESCO spodbuja individualizirane/digitalne storitve karierne orientacije

S pomočjo spretnosti in poklicev ESCO se iskalcem zaposlitve in učečim osebam lahko ponudijo prilagojeni predlogi glede možnosti učenja in usposabljanja. Digitalne platforme lahko ESCO uporabljajo, da državljankam in državljanom posredujejo informacije o možnostih učenja, predlagajo programe, razvijajo prilagojene možnosti usposabljanja in priporočajo učne poti na podlagi posameznikovih spretnosti. Izvajalci karierne orientacije lahko ESCO uporabljajo pri opravljanju svojih storitev ter priporočanju ustreznega usposabljanja na podlagi nabora spretnosti in poklicnih pričakovanj posameznika.

ESCO podpira vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja

ESCO se lahko uporablja za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja. Jasni in podrobni učni izidi, ki se zagotavljajo prek klasifikacije ESCO, se lahko uporabijo za opredeljevanje, dokumentiranje, ocenjevanje in potrjevanje spretnosti in izkušenj, ki jih je posameznik pridobil z neformalnim ali priložnostnim učenjem.

Organizacije lahko ESCO uporabljajo za opredeljevanje spretnosti, pridobljenih pri določeni dejavnosti. Poleg tega lahko učeča oseba po zaključku učne dejavnosti v okviru določenega projekta prejme neko obliko potrdila, na primer odprto značko, ki povezuje spretnosti učeče osebe s standardno terminologijo ter podpira vrednotenje dosežkov neformalnega in priložnostnega učenja. Značke se lahko nato vključijo v e-mapo ter se kot preverljive učne evidence delijo z delodajalci in drugimi akterji.

https://europa.eu/europass/sl/find-courses 

Iskanje po portalu ESCO

https://esco.ec.europa.eu/sl
The ESCO website is a European Commission website. The ESCO website is managed by the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Copyright notice – ESCO Skills & Competences

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers