AL SERVIZIO DI LAVORATORI E IMPRESE

Semplifichiamo l’occupazione transfrontaliera

Euradria contribuisce a migliorare l’occupazione nella regione transfrontaliera tra Italia e Slovenia e mira ad aumentare da un lato le opportunità di impiego per i lavoratori e dall’altro il processo di ricerca di personale adeguato per i datori di lavoro.

Kmetijski in sezonski delavci

Predgovor:

Sedež patronata INAS Slovenija se nahaja ob območju Collio Goriziano/Goriška Brda. To je ozemlje, ki je še posebej ugodno za vinogradništvo, zato je tam veliko tako italijanskih kot slovenskih podjetij, ki proizvajajo vino. Lepota območja in prisotnost zgodovinsko zanimivih krajev sta spodbudila tudi razvoj dejavnosti, povezanih s turizmom in gostinstvom.

Del strank, ki se zgodovinsko obračajo na naše podružnice, so delavci s prebivališčem v Sloveniji, zaposleni v Italiji v kmetijskem sektorju kot kmetijski delavci, zaposleni za določen ali nedoločen čas; svojo pozornost smo usmerili v socialnovarstveno zaščito teh delavcev, s posredovanjem kvalificirane pomoči, s sprejemom delavcev v našem službi za obveščanje in z dogodki na kraju samem.

Za delavce v kmetijstvu velja zakonodaja, ki se delno razlikuje od tiste, ki je predvidena za večino zaposlenih. Posebnosti in zahteve kmetijskega sektorja, za katerega je bolj kot za katerikoli drug sektor značilen vpliv atmosferskih dejavnikov in sezonskost proizvodov, povzročajo, da je tudi kmetijski trg dela prevzel svoje značilnosti, z očitno prevlado pogodbenih zaposlitev za določen čas v primerjavi s pogodbami za nedoločen čas, kar spremlja močna prisotnost ročnih delavcev, ki še danes predstavljajo večino delavcev, zaposlenih v tem sektorju.

Vidik socialne varnosti zaposlenih kmetijskih delavcev je na splošno podoben vidiku odvisnih delavcev, ki jih upravlja INPS, vendar ima nekaj posebnosti, kar se tiče kmetijskih delavcev; prispevkovni obračun je na primer izražen v dnevih.

Eno leto plačevanja prispevkov za delavce v kmetijstvu je doseženo za namen upravičenosti in odmere starostne, invalidske in družinske pokojnine z 270 letnimi dnevi efektivnega, prostovoljnega ali figurativnega plačevanja prispevkov. Za dostop do predčasne starostne ali delovne pokojnine pa 156 dni plačevanja v letu. Zato obstajata dva različna koeficienta za pretvorbo dni v tedne pri plačevanju prispevkov za preverjanje dostopa do predčasne upokojitve, gre za razmerje 52 tednov za 156 dni: en dan ustreza 0,333 tedna, medtem ko je za starostno, invalidsko in družinsko pokojnino razmerje 52 tednov z 270 dnevi: en dan ustreza 0,19259 (koeficient, ki se v vsakem primeru uporablja za izračun merila delovanja). Če ima delavec med letom tudi nekmetijske prispevke, ne more vsekakor sešteti več kot 52 tednov. V praksi, če že ima 270 dni, ne more računati na dodaten prispevek; če pa ima manj dni, se lahko za razliko dodajo izvenkmetijski prispevki, do izpolnjenih 52 tednov.

Glede na trajanje delovnega razmerja in dolžnosti ločimo naslednje kvalifikacije kmetijskih delavcev:

 • otd (kmetijski ali dnevni delavci na podeželju): delavci, najeti za kratkotrajna, občasna dela ali za nadomeščanje delavcev s pravico obdržati službo;
 • oti (prejemniki fiksne plače), zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas;
 • posamezni ali družinski soudeleženci: delavci, ki sami ali z družinskim jedrom prevzamejo obveznost soobdelovanja tuje zemlje. Ni zaposlitve, ampak sklenitev pogodbe;
 • mali naseljenci: delavci, ki v sklopih, ki ne zahtevajo več kot 119 dni dela, sklenejo delovno razmerje družbene narave, katerega predmet je upravljanje posestva ali reja živine;
 • mali neposredni pridelovalci: lastniki zemljišč, ki se od neposrednih kmetov razlikujejo po tem, da zemljišče zahteva manj kot 104 dni dela na leto.

Kmetijsko delo je priznano kot “težko” delo

Kategorija težkega dela je bila opredeljena z Zakonom 232/2016 (tako imenovani finančni dog. 2017) po razpravi med vlado in sindikalnimi strankami, da bi delno olajšali tiste, ki so v svojem poklicnem življenju opravljali posebej težka in tvegana dela. s 1. majem 2017. Ugodnosti so se z leti postopoma krepile.

Od leta 2018 (Zakon št. 205/2017) je italijanski zakonodajalec na seznam tako imenovanih zahtevnih delovnih mest dodal:

 • specializirane kmetijske delavce: to so tisti, ki načrtujejo in izvajajo vse postopke, potrebne za pridelavo kmetijskih proizvodov, namenjenih za prehransko in neprehrambeno potrošnjo, s čimer postanejo produktivni posevki na prostem, lesnati pridelki, drevesnice, rastlinjaki in stalni vrtovi;
 • specializirane živinorejske delavce: to so tisti, ki se ukvarjajo z nego, krmljenjem in rejo domačih živali, za proizvodnjo mesa ali drugih proizvodov, namenjenih prehrani ali za industrijsko predelavo in proizvodnjo;
 • nekvalificirane kmetijske delavce: to so tisti, ki na nespecializiran ali nedvoumen način skrbijo živinorejo in pridelujejo eno ali več vrst poljščin;
 • nekvalificirane delavce v kmetijstvu in za vzdrževanje zelenic;
 • nekvalificirane gozdne delavce, delavce za nego živali, ribiške in lovske delavce.

Kategorije “obremenjenih” delavcev uživajo (poleg akontacije pokojnine APE Sociale, ki jo izplačuje italijanska država samo osebam z bivališčem v Italiji) ugodnosti pri dostopu do predčasne upokojitve zaradi zgodnjega dela in oprostitev prilagajanja pričakovani življenjski dobi (glej vodnik za dostop do pokojnine, ki je pripravljen za Euradrio 2021/22).

Brezposelnost kmetijskih delavcev za določen čas, zaposlenih v Italiji

Do navadne kmetijske brezposelnosti so upravičeni:

 • delavci za določen čas (OTD): to so delavci, ki jih kmetije najamejo za sezonsko delo ali v vsakem primeru za krajši čas.

Njihova pogodba o zaposlitvi že določa konec delovnega razmerja in predvideno število dni, ki jih bodo delali. Imenujejo se tudi podeželski dnevni delavci.

Tudi zaposleni delavci s stalnim bivališčem v Sloveniji so obvezno zavarovani za primer brezposelnosti in z družinskimi prejemki za čas sezonskega dela v kmetijstvu.

Prošnja

Zahtevek za nadomestilo za primer brezposelnosti v kmetijstvu je treba vložiti elektronsko pri INPSu med 1. januarjem in 31. marcem leta, ki sledi letu, v katerem je nastala brezposelnost, sicer se izgubi to pravico. Na primer: za nadomestilo, ki se nanaša na leto 2022, je treba zahtevo vložiti do 31. marca 2023.

Pogoji

Zahtevani pogoji za upravičenost do nadomestila za brezposelnost so:

 • vpis v seznam kmetijskih delavcev za leto, za katero se zahteva nadomestilo,
 • dve leti zavarovalne dobe,
 • najmanj 102 dnevnih prispevkov v dveletnem obdobju, ki ga sestavlja leto, na katerega se nanaša nadomestilo na leto prej.

Trajanje

Brezposelnost v kmetijstvu se nadomesti za število dejansko opravljenih dni v referenčnem letu, kot je navedeno v posebnih letnih seznamih odvisnih kmetijskih delavcev. To število pa ne more biti večje od razlike med zakonsko določenim parametrom (365 oz. 366 za prestopna leta) in dnevi dejanske zaposlitve (kmetijske in nekmetijske dejavnosti), opravljene v referenčnem letu.

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers