Partnerstvo

Projekt EURADRIA je rezultat edinstvenega partnerstva v čezmejni regiji med Italijo in Slovenijo, ki združuje nacionalne in regionalne javne organe, zavode za zaposlovanje, delodajalska in sindikalna združenja v enotno omrežje, čigar glavni cilj je olajšati prosto gibanje delavcev in prispevati k odpravi ovir za čezmejno mobilnost delovne sile na tem območju.

Posebna strokovna znanja partnerjev v mreži omogočajo zadoščanje potrebam čezmejnega dela na območju z izraženo evropsko pripadnostjo, kjer je v preteklosti bil vedno prisoten pojav »čezmejnosti«.

Osrednjo vlogo ima pri tem nedvomno sodelovanje med  italijanskimi in slovenskimi Euresovimi svetovalci, ki izpolnjujejo potrebe po informacijah o mobilnosti delavcev v obmejnih regijah Italije in Slovenije.

Omrežje EURES, ustanovljeno leta 1993, je mreža  sodelovanja, ki povezuje Evropsko komisijo in javne zavode za zaposlovanje iz držav Evropskega gospodarskega prostora (države EU skupaj z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom), Švico in druge partnerske organizacije. Skupni viri članic EURES in partnerskih organizacij zagotavljajo trdno osnovo, ki omogoča omrežju EURES nudenje visokokakovostnih storitev delavcem in delodajalcem.

Združitev omrežja Eures in omrežja Euradria projektu ne omogoča le iskanja možnosti in tveganj glede delovne mobilnosti, temveč tudi predlaganje najustreznejših rešitev za zadostitev potrebam delodajalcev in delavcev na čezmejnem območju.

Prek projekta EURADRIA je na ozemlju Furlanije-Julijske krajine in v Sloveniji bilo vzpostavljenih 9 informacijskih pultov. Zahvaljujoč Info pultom bodo delavci in delodajalci imeli ustrezno podporo ter dobili odgovore na vsa morebitna vprašanja, povezana s čezmejno mobilnostjo.

AUTONOMNA DEŽELA FURANIJA – JULIJSKA KRAJINA

Centralni direktorat za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino predstavlja regionalni javni zavod za zaposlovanje in je odgovoren za opredelitev strategij in instrumentov za spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja. Naloge in cilji osrednjega direktorata so zagotavljanje storitev na področju zaposlovanja, storitev za iskalce zaposlitve in podjetja, usposabljanja, poklicev, enakih možnosti in zagotavljanja kakovosti ter analiziranje in zbiranje podatkov o regionalnem trgu dela.

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina je vodilni prijavitelj programa EURADRIA od leta 2015.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Via S. Francesco 37
Trieste – Italy

e-mail: euradria@regione.fvg.it
Tel:
+39 040 3775151

+39 0432 279979
+39 040 3775134

Linkedin: Euradria Cross-border partnership

website: www.regione.fvg.it

INAS – zavod za varstvo italijanskih delavcev

Predstavništvo INAS Slovenija, ki ga je ustanovilo italijansko sindikalno združenje CISL, čezmejnim delavcem, upokojencem in priseljenim državljanom nudi svetovanje in brezplačne storitve, s pomočjo katerih opredeli najboljšo rešitev za težave s področja socialnega in pokojninskega zavarovanja ter zdravstvene varnosti.
Na INAS se je mogoče obrniti z vprašanji, ki zadevajo pokojnine, preverjanje položaja zavarovanja, družinske čeke, nadomestilo za primer brezposelnosti, nesreče na delovnem mestu in/ali poklicne bolezni, prenosov dohodov za upravičence italijanske pokojnine, ki imajo stalno bivališče v tujini, ter z vprašanji, ki zadevajo svetovalne storitve glede davčnega področja.

Obalna sindikalna organizacija (OSO-KS 90)

Obalna sindikalna organizacija – Konfederacija sindikatov 90 (OSO – KS 90) je bila ustanovljena leta 1990 v Kopru s ciljem sodelovanja s socialnimi partnerji in soustvarjanja pravične socialne politike. S pomočjo socailnega dialoga, s sklepanjem kolektivnih pogodb in vključevanjem v pogajanja za izboljšanje plač in delovnih pogojev delavcev, aktivno sodeluje v procesu ustvarjanja države blaginje.

Glavni cilj OSO-KS 90 je zastopanje interesov njenih članov, izboljšanje njihovih delovnih pogojev in plač ter spodbujanje domačih in tujih dobrih praks glede vprašanj v zvezi z delom in zaposlovanjem.

Socialni dialog je bistveno orodje, s katerim organizacija poskuša ustvariti in uporabljati ekonomske politike za zagotovitev delavskih pravic.

Od svoje ustanovitve se OSO – KS 90 mednarodno udejstvuje s sodelovanjem pri evropskih projektih na temo dela in zaposlovanja, kot tudi s čezmejnim sodelovanjem s partnerji, ki zasledujejo enake cilje.

Spletna stran: http://www.sindikat-osoks90.si/

Unione Regionale UIL del Friuli Venezia Giulia – UIL FRIULI VENEZIA GIULIA

Italijansko delavsko združenje (U.I.L.) je sindikat delavcev, združenih v zagovarjanju pravic in skupnih strokovnih, gospodarskih in socialnih interesov stroke, katerega delovanje temelji na spoštovanju načel demokracije in svobode, zajetih v italijansko ustavo in v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.
Eden izmed ciljev združenja UIL je zaščita pravice do dela, zdravja, varnosti, izobraževanja in usposabljanja, doma, pokojnine.
Organizirano je v panožna združenja, ki zagotavljajo pogodbeno in procesno varnost delavcev z vseh področij, od proizvodnje do storitev, od kmetijstva do javne uprave, ter tudi upokojencem.
UIL razpolaga s sedeži po celotnem italijanskem območju, interesentom pa nudi številne storitve pomoči in zaščite, ki so na voljo tudi na območjih drugih držav po celem svetu. Izvaja tudi storitve usklajevanja in pogajanja z ustanovami na vseh stopnjah ter z lokalnimi skupnostmi, za zaščito interesov svojih lastnih zastopnikov.
Regionalno združenje UIL Furlanije – Julijske krajine si prizadeva za sledenje načelom in izvedbo politik združenja UIL na območju Furlanije – Julijske krajine.

spletna stran: www.uilfvg.org

Primorska Gospodarska Zbornica – Chamber of Commerce and Industry of Primorska – PGZ

PGZ kot stičišče gospodarstva v obalno-kraški regiji, predstavlja regijski center/hub za podjetja, organizacije in podjetnike iz 8 občin v gospodarsko zelo aktivni regiji z naslednjimi ključnimi aktivnostmi: logistika, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Poleg celostne podpore naših članov zagotavljamo tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, naše člane aktivno vključujemo tudi v regijsko in širše pomembne nacionalne ter evropske projekte. Spodbujamo inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanja.

Smo nosilci konzorcija SPOT svetovanje Obalno – kraške regije, je ena izmed 12 regijskih točk, kjer je zagotovljena brezplačna pomoč pri postopkih registracije, izbrisa in statusnih sprememb, ravno tako je zagotovljen širok nabor storitev na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj, itd.

V okviru projekta Euradria 2019, smo vzpostavili še info točko – Info desk, kjer lahko delodajalci in fizične osebe dobijo vse informacije oziroma se jih usmeri na ustrezne institucije glede čezmejnega: zaposlovanja in pogodb, odprtja podjetja v Sloveniji ali v Italiji, glede davkov, subvencij, pravic delavcev, porodniških odsotnosti, boleznin, invalidnin, družinskih dodatkov etc.

spletna stran: https://pgz-slo.si/

U.S.R CISL FRIULI VENEZIA GIULIA – CISL

CISL (Italijanska konfederacija delavskih sindikatov) je sindikalna organizacija, katere najpomembnejši cilj je zaščita in napredovanje pri delu, ohranjanje njegovega dostojanstva ter njegovih plačnih, regulativnih in strokovnih pogojev.
Delovanje CISL Furlanije – Julijske krajine je razdeljeno v dve stopnji, s političnim organom, ki opredeljuje smernice in ohranja institucionalne odnose, ter 19 panožnimi združenji, ki zastopajo različne delovne sektorje.
Konfederacija CISL poleg tega preko določenih združenj in pridruženih pravnih teles kot so, na primer, INAS, CAF in IAL, upravlja z mrežo storitev, namenjenih državljanom.
CISL se na mednarodnem področju preko projekta Euradria ter s pomočjo dejavnosti medregijskih sindikalnih odborov (IRTUC), ki združujejo CGIL, CISL ter sindikate Avstrije, Slovenije in Hrvaške, ukvarja z vprašanji, ki zadevajo obmejno delo.

spletna stran: www.cislfvg.it

Območna obrtno-podjetniška zbornica/OOZ Nova Gorica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica deluje na področju zastopanja, svetovanja, izobraževanja, promocije ter pomoči obrtnikom in podjetnikom.
Ima številne izkušnje iz sodelovanja v različnih projektih: Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela (vodilni partner), Razvoj mreže hiš dobre volje (partner). Obenem sodeluje tudi v številnih drugih projektih, ki so sofinancirani na nacionalni ravni ter v evropskih projektih.
Med sabo združuje 12 sekcij. Obenem zbornica opravlja pomembno vlogo pri promociji in obveščanju javnosti, tako preko mesečnih izdaj revije Podjetniške novice, kakor preko obveščanja preko drugih medijev. Informacije prejme okrog 700 članov zbornice ter številne druge institucije ter prijavljeni uporabniki.

SDGZ–URES – Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione Regionale Economica Slovena

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ/URES) / Slovensko združenje regionalnih podjetij / je medpanožna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1946 z namenom zastopanja slovenskih podjetnikov , ki poslujejo v Italiji. Že več kot 70 let SDGZ/URES spodbuja razvoj gospodarstva v Avtonomni deželi Furlanija-Julijska krajina in zagovarja interese svojih članov. SDGZ/URES podpira svoje člane v njihovih odnosih z javnimi ustanovami in upravami ter jim nudi podporo pri zadevah, ki so povezane z varovanjem, uveljavljanjem in razvojem širokega kroga podjetij in panog.

Trenutno je SDGZ – URES pridruženo 500 podjetnikov, ki so razdeljeni v 5 različnih oddelkov glede na njihov poslovni sektor:

 • Zunanja trgovina in storitve
 • Trgovina na drobno
 • Hoteli, bari, restavracije in turizem
 • Obrt
 • Samostojni podjetniki.

Poleg funkcije zastopanja, SDGZ-URES organizira tečaje za izobraževanje in usposabljanje, promocijske dogodke in udeležbe na sejmih ter zagotavlja podporo vpisanim članom glede upravnih in birokratskih vprašanj.

Že od 90-ih let prejšnjega stoletja je SDGZ-URES postala ena najbolj prepoznavnih organizacij pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja z Republiko Slovenijo, Republiko Hrvaško in drugimi državami vzhodne Evrope, kakor tudi eden najbolj aktivnih subjektov pri podpori podjetjem, ki želijo poslovati čezmejno ali izvajati naložbe v sosednjo državo.

website: https://www.sdgz.it/

INCA CGIL (SLO)

Društvo INCA Slovenija skrbi in spodbuja pravice, ki zadevajo delo, zdravje, socialno in ekonomsko varnost ter skrbstvene storitve in ki jih zakonska in pogodbena določila – italijanska, slovenska, mednarodna – priznavajo vsem osebam.
INCA Slovenija je predstavništvo italijanske organizacije CGIL, ki izvaja (v obliki informacijsko točke) storitve obveščanja in pomoči delavcem in upokojencem.
Je del mednarodne mreže INCA, ki se nahaja v tujini in ima v Evropi, Ameriki, Oceaniji in Afriki 94 poslovnih enot.

website: https://incamondo.org/paese/slovenia/

INFORMEST – Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

Razvojna agencija Informest je bila ustanovljena leta 1991 s ciljem spodbujanja gospodarskega sodelovanja z Avstrijo, državami Srednje Evrope in Balkana ter nekdanjo Sovjetsko zvezo po padcu berlinskega zidu.
Vse od svoje ustanovitve dalje je bila agencija Informest pomembno orodje Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine pri opravljanju vloge, ki jo ta ima kot obmejna evropska regija.
V svoji tridesetletni zgodovini mednarodnih odnosov in dejavnosti se je njen razvoj prilagajal spremenjenim geopolitičnim okoliščinam, značilnim za zgodovino italijanske vzhodne meje.
Dandanes Informest med svoje ustanovitelje šteje Avtonomno deželo Furlanijo – Julijsko krajino ter deželo Benečijo, kot redni družbeniki Zbornice za trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo pa se v njeno delovanje vključujejo tudi goriške in trbiške občine ter gorska skupnost Furlanije.
V okviru projekta EURADRIA agencija Informest predstavlja povezano telo vodilne ustanove, Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine in skrbi za obveščanje in posredovanje projekta. Informest poleg tega podpira delovanje vodilne ustanove pri koordinaciji in računovodskem poročanju.

spletna stran: http://www.informest.it/


Servis d.o.o. S.r.l.

SERVIS d.o.o. je storitveno podjetje Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki nudi podjetnikom vse računovodske storitve združenja.

Med drugim nudi storitve, kot so: knjigovodstvo in davčne prijave, obračun plač, pogodbe, upravne postopke, financiranje podjetij, davčno in upravno svetovanje, informiranje in obveščanje. Vse storitve svetovanja izvaja izkušeno in usposobljeno osebje. Družba Servis izvaja svoje storitve iz 4-ih različnih pisarn na ozemlju Avtonomne dežele Furlanija-Julijska krajina, predvsem na območju Trsta in okolice.

Sedež se nahaja na istem naslovu kot SDGZ-URES in zagotavlja določeno usklajenost pri podpori in obveščanju, ki ju potrebuje vsak podjetnik.

Od leta 2004 ima družba Servis tudi podružnico v Sloveniji, ki se imenuje Servis Koper d.o.o., ki nudi enake svetovalne storitve tudi slovenskim podjetjem.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov slovenskem trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje celotne države.

Temeljne dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

 • svetovanje na področju zaposlovanja in posredovanje zaposlitev
 • izvajanje karierne orientacije tekom celega življenja
 • izvajanje nadomestil in zavarovanja za primer brezposelnosti
 • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (AEP)
 • izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
 • izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 • informiranje o trgu dela in o storitvah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Uporabniki storitev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so:

 • brezposelne osebe,
 • delodajalci,
 • osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicnem usmerjanju,
 • strokovne institucije,
 • izvajalci programov aktivne politike zaposlovanja,
 • socialni partnerji ter
 • javnost na splošno.

Te in druge informacije lahko najdete  na naši spletni strani: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta  

ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

ANPAL (Nacionalna agencija za aktivne politike zaposlovanja) je javni organ, ki spada pod Ministrstvo za zaposlovanje in socialno politiko in ki usklajuje politike zaposlovanja iskalcev zaposlitve in ponovnega zaposlovanja brezposelnih. Nudi potrebna orodja in metodologije, ki podpirajo delovanje javnih in zasebnih akterjev na trgu delovne sile.
Agencija usklajuje delovanje Nacionalne mreže storitev zaposlovanja, ki spodbuja pravice na delovnem mestu, izobraževanje in strokovno rast, pri svojem delovanju pa se povezuje tako z ustanovami kot so INPS, INAIL in INPP kot z gospodarskimi zbornicami, šolami in univerzami, oziroma, na splošno, agencijami za zaposlovanje ter področnimi strukturami aktivnih oblik zaposlovanja.
ANPAL je odgovorna za informacijski sistem upravljanja s trgom dela, kamor se stekajo informacije glede iskalcev zaposlitve, ki pripomorejo k poklicnemu vključevanju posameznikov.
Agencija upravlja z nacionalnim registrom subjektov, akreditiranih za izvajanje aktivnih politik, nacionalnim repertoarjem spodbud za zaposlovanja ter evropskimi programi za izobraževanje in zaposlovanje.

spletna stran: https://www.anpal.gov.it/