Sodelujte v naših anketah!

Sodelovanje, povezanost, rezilienca: čezmejna dejavnost!

Ozemeljsko sodelovanje, povezanost, rezilienca, da bo #StongerEU!

Imeti pregled nad dejavnostmi EU, državnimi in deželnimi dejavnostmi je najboljši način za to, da uskladite vaša dejanja in načrtujete učinkovit akcijski načrt, ki bo natančen in sposoben prilagajanja sprotnemu nastajanju pogojev. Iz teh razlogov želimo z vami deliti anketo, da bi ugotovili vaše mnenje in bolje razumeli vaše prioritete!
Prosimo, navedite svojo državo
javno organizacijo (javni zavod za zaposloanje, krajevno/državno/EU javno osebo, univerzo …)
družbo/industrijo (delodajalec)
druge zasebne subjekte (združenje, nevladno organizacijo, sindikat, patronat …)
posameznika (iskalca zaposlitve, delavca, samostojnega podjetnika, vajenca, praktikanta …)
Prosimo, izberite opcijo
iskalec zaposlitve/nezaposlen
delavec/zaposlen (zasebni sektor)
javni uslužbenec/uradnik
socialni delavec
učitelj/vaditelj
delodajalec/podjetje
samostojen podjetnik
Prosimo, upoštevajte. da to vprašanje temelji na smernicah Skupnega poročila o zaposlovanju 2021, ki ga je Svet sprejel 9. marca 2021. Skupno poročilo o zaposlovanju ponuja letni pregled ključnih zaposlitvenih in socialnih gibanj v Evropski uniji kot tudi pregled reformnih ukrepov držav članic; v skladu s smernicami za politike zaposlovanja držav članic je možnih ena ali več možnosti
možna je ena ali več možnosti
spodbujam povpraševanje po delovni sili in ustvarjanje delovnih mest (vključuje ponudbo delovnih mest ali ponudbo storitev delodajalcem/iskalcem zaposlitve)
spodbujam ponudbo delovne sile, spretnosti in usposobljenost (vključuje izobraževanje in usposabljanje, storitve za podporo iskalcem zaposlitve pri prekvalifikaciji/izpopolnjevanju)
izboljšujem delovanje trgov dela in učinkovitost socialnega dialoga (vključuje usklajevanje fleksibilnosti in varnosti v politikah trga dela, preprečevanje segmentacije trga dela, boj proti delu na črno in pospeševanje prehoda na pogodbo za nedoločen čas, zagotavljanje pokritosti javnih zavodov za zaposlovanje in učinkovitost aktivnih politik trga dela, zagotavljanje ustreznih nadomestil za brezposelnost in spodbujanje mobilnosti delavcev in učencev)
spodbujam enake možnosti za vse, spodbujam socialno vključenost in boj proti revščini (sistemi socialne zaščite, vključno s shemami minimalnega dohodka, družinskimi prejemki, stanovanjsko politiko, pokojninami, dolgotrajno oskrbo, zdravstvenim varstvom in vključevanjem oseb s posebnimi potrebami)
drugo

Akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic: dialog z državljani in prihodnost socialne Evrope

Naslednja 3 vprašanja temeljijo na evropskem stebru socialnih pravic, kot so ga 16. novembra 2017 razglasili Evropski Parlament, svet in komisija. Steber določa 20 ključnih načel in pravic, ki so bistvene za poštene in dobro delujoče trge dela in sisteme socialne zaščite. Teh 20 načel je svetilnik, ki nas vodi v močno socialno Evropo, ki je pravična, vključujoča in polna priložnosti. Akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic spreminja načela v konkretne ukrepe v korist državljanov in predlaga glavne cilje, ki jih mora EU doseči do leta 2030. Izvajanje stebra socialnih pravic je skupna odgovornost institucij EU, državnih, regionalnih in lokalnih oblasti, socialnih partnerjev in civilne družbe, torej skupna odgovornost vseh nas.
1. Poglavje
Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje
Enakost med spoloma
Enake možnosti
Aktivna podpora zaposlovanju
2. Poglavje
Varna in prilagodljiva zaposlitev
Plače
Informacije o zaposlitvenih pogojih in zaščiti v primeru odpovedi
Socialni dialog in vključenost delavcev
Ravnotežje dela in zasebnega življenja
Zdravo, varno in dobro prilagojeno delovno okolje in varstvo podatkov
3. Poglavje
Varstvo otrok in otroška podpora
Socialna zaščita
Nadomestila za brezposelnost
Minimalni dohodek
Starostni dohodek in pokojnine
Zdravstveno varstvo
Vključevanje oseb s posebnimi potrebami
Dolgotrajna oskrba
Nastanitev in pomoč brezdomcem
Dostop do osnovnih storitev

Trije cilji EU, ki jih je treba doseči do leta 2030

TRENUTNO STANJE 1: Koronavirusna kriza je ustavila šestletni pozitivni napredek na področju zaposlovanja, pri čemer je stopnja zaposlenosti do tretjega četrtletja 2020 72,4-odstotna.
TRENUTNO STANJE 2: Do leta 2016 je samo 37 % odraslih vsako leto sodelovalo pri učnih dejavnostih.
TRENUTNO STANJE 3: Leta 2019 je v EU okoli 91 milijonom oseb (od tega 17,9 milijonom otrok, starih od 0 do 17 let) grozila revščina ali socialna izključenost.

Čezmejni cilji in možnosti

Prosimo, ocenite pomen naslednjih storitev v okviru čezmejne in meddržavne zaposlitvene mobilnosti za obmejne uporabnike/potnike, iskalce zaposlitve, delavce in delodajalce

Glavne posledice covid-19 na trgu dela EU

Povečanje dela na črno
Povečanje stopnje brezposelnosti v posebnih sektorjih (npr. sezonski/kmetijski, turizem)
Povečanje stopnje brezposelnosti med ranljivimi skupinami (kot so mladi, socialno ogroženi, osebe s posebnimi potrebami, ženske in starejši od 50 let)
Visoka grožnja za prekinitev zaposlitve za nizkokvalificirane osebe, osebe zaposlene v neformalnem gospodarstvu in samozaposlene osebe
Potreba po preoblikovanju podjetij
Povečanje potrebe po večjih vlaganjih v prekvalifikacijo, izpopolnjevanje, usposabljanje odraslih (tudi v osredotočanje na digitalne veščine)
Pospeševanje digitalizacije in avtomatizacije

Prednostne naloge posredovanja za aktivno podporo zaposlovanju po krizi Covid-19

Upoštevajte, da to vprašanje temelji na PRIPOROČILU KOMISIJE iz marca 2021 o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju po krizi Covid-19/EASE (Effective Active Support To Employment). Na podlagi svojega mnenja o dejavnostih vaše organizacije/podjetja ocenite pomembnost naslednjih dejanj